FORTINGHAMOVA ZABLUDA

Vreme je novac.

CRANEOV ZAKON

Nema takve stvari kao što je besplatan ručak.

PARKINSONOV PRVI ZAKON

Posao se širi dok ne ispuni vreme koje je na raspolaganju za njegovo dovršenje; prividna važnost i složenost onoga što treba uraditi raste direktno srazmerno vremenu koje će se na to utrošiti.

PARKINSONOV DRUGI ZAKON

Troškovi rastu da bi dostigli visinu prihoda.

PARKINSONOV ZAKON ODLAGANJA

Odlaganje je najgori oblik odbijanja.

WIKEROV ZAKON

Vlada se širi dok ne pojede državni prihod, i još više.

TUCCILEOV PRVI ZAKON REALNOSTI

Industrija je uvek zakrpa za rupe u privredi.

WESTHEIMEROVO PRAVILO

Da bi procenio vreme potrebno za izvršenje nekog zadatka proceni koliko je vremena zaista potrebno, pomnoži to sa dva, a jedinicu mere zameni za sledeću višu jedinicu. Tako određujemo dva dana za posao jednog sata.

GRESHAMOV ZAKON

Trivijalne stvar irešavaju se odmah, a važne nikad.

GRAYOV ZAKON PROGRAMIRANJA

Očekuje se da “n+1” trivijalnih zadataka završiš za isto vreme kao i “n” zadataka.

LOGGOVO POBIJANJE GRAYOVOG ZAKONA

“n+1” trivijalnih zadataka zahteva dvostruko više vremena od “n” trivijalnih zadataka.

PRAVILO “90-90” ZA PLANIRANJE PROJEKTA

Na prvih 90 posto zadataka ustroši se deset posto vremena, a na poslednjih deset posto utroši se preostalih devedeset posto vremena.

WEINBERGOV ZAKON

Napredak se postiže svakog drugog petka.

PRINCIP NARUČIVANJA

Sredstva neophodna za jučerašnji eksperiment treba naručiti najkasnije sutra u podne.

CHEOPSOV ZAKON

Nikad se ništa ne uradi na vreme niti u okviru predviđenog budžeta.

PROŠIRENI EPSTEIN-HEISENBERGOV PRINCIP

U istraživanju i razvoju samo se dva do tri postojeća parametra mogu odrediti istovremeno. Parametri su: zadatak, vreme i sredstva.

  1. Ako je zadatak poznat i postoji vremensko ograničenje za dovršenje zadatka, ni približno se ne zna kolko će to koštati.
  2. Ako si vreme i sredstva jasno određeni, nemoguće je znati koji će deo posla biti obavljen.
  3. Ako je jasno definisan cilj i određen iznos novca, proračunat kao potreban za završetak posla, ne možeš predvideti da li i kada će cilj biti ostvaren.

Ako imaš sreću da tačno odrediš sva tri parametra, onda se ne radi o oblasti istraživanja i razvoja.

PARETOV ZAKON (ZAKON 20/80)

  • 20% mušterija pravi 80% prometa.
  • 20% delova čini 80% cene, itd.

O’BRIENOVO NAČELO (TEORIJA $375,73)

Finansijska inspekcija nikad ne priznaje račune čiji je krajnji iznos deljiv sa 5 ili 10.

ISSAWIJEVO ZAPAŽANJE O POTROŠNJI PAPIRA

Svaki sistem ima svoj način trošenja ogromnih količina papira: u socijalističkim zemljama ispunjavanjem opštih obrazaca u četiri primerka, u kapitalističkim zemljama lepljenjem velikih plakata i pakovanjem svakog artikla u četiri sloja kartona.

BROWNOV ZAKON POSLOVNOG USPEHA

Kad naša mušterija troši vreme sa papirima, to je profit. Naše bavljenje papirima je gubitak.

JOHNOVA KOLATERALNA PORUKA

Da bi dobio kredit, moraš najpre da dokažeš da ti nije potreban.

BRIENOV PRVI ZAKON

U nekom trenutku životnog ciklusa praktično svake organizacije, njena sposobnost da se održi uprkos sebi samoj, nestaje.

ZAKON O INSTITUCIJAMA

Raskoš prijemne kancelarije u obrnutoj je srazmeri sa solventnošću firme.

PAULGOV ZAKON

Sve manje je važno koliko nešto košta, nego koliko si kupovinom uštedeo.

JUHANIJEV ZAKON

Kompromis je uvek skuplji od bilo koje alternative.