Ad notam.   Na znanje. Do znanja.

Adiatur et altera pars.   Neka se sasluša i druga (protivnička) strana.

Aequam memento rebus in arduis servare mentem.   U nevolji se sjeti sačuvati ravnodušnost (ne kloni duhom).

Alter ego.   Drugo ja. Prisni prijatelj.

Amor omnia vincit.   Ljubav pobjeđuje sve.

Antemurale Christianitatis.   Predziđe kršćanstva.

Audaces (fortes) fortuna iuvat.   Hrabrima pomaže sreća.

Ave Imperator, morituri te salutant!   Zdravo care, pozdravljaju te oni koji će umrijeti.

Bis dat, qui cito dat.   Dvostruko daje tko brzo daje. Brza pomoć, dvostruka pomoć.   latinske-izreke

Bis vincit, qui se vincit in victoria.   Dvaput pobjeđuje tko sebe pobjeđuje u pobjedi.

Bona fide.   U dobroj vjeri. U najboljoj namjeri. U poštenoj namjeri.

Casus belli.   Povod ratu. Uzrok sukobu.

Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.   Uostalom, smatram da Kartagu treba razoriti.

Clara pacta, boni amici.   Čisti računi, duga ljubav.

Cornix cornici oculos non effodiet.   Vrana vrani ne vadi (ne kopa) oči.

Corpus delicti.   Tijelo kažnjiva djela.

Cum recte vivas, ne cures verba malorum.   Budući da pravo živiš, ne brini se za riječi zlih.

Cum tacent, clamant.   Kad šute, viču.

Curriculum vitae.   Životni tok. Životopis.

De gustibus (et coloribus) non est disputandum.   O ukusima (i bojama) se ne valja prepirati. Ukusi su različiti.

Dignum laude virum Musa vetat mori.   Muza neda umrijeti mužu vrijednu hvale.

Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe!   Polovicu djela ima tko je počeo: budi pametan, počni!

Divide et impera!   Zavadi pa vladaj!

Do ut des.   Dam da bi ti meni dao.

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nobila, solus eris.   Dok budeš sretan, imat ćeš mnogo prijatelja – ako nastanu zla vremena, bit ćeš sam.

Dum vivis sperare decet.   Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.

Duobus ligantibus tertius gaudet.   Dok se dvojica svađaju, treći se veseli.

Errando discimus.   Griješeći učimo.

Fama est.   Glas je. Priča se.

Fieri potest ut amici inimici fiant.   Moguće je da prijatelji postanu neprijatelji.

Finis coronat opus.   Konac djelo krasi.

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.   Zarobljena Grčka je zarobila divljeg pobjednika i unijela umjetnosti u priprosti Lacij.

Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.   Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine.

Historia est magistra vitae.   Povijest je učiteljica života.

Hominem experiri multa paupertas iubet.   Siromaštvo sili čovjeka da mnogo podnese. Nevolja svačemu čovjeka nauči.

Honores mutant mores.   Časti mijenjaju običaje.

In dubio pro reo(pravni izraz).   U neizvjesnosti (u sumnji) treba odlučiti u korist optuženikovu.

Iniuriam qui facturus est, iam fecit.   Tko kani učiniti nepravdu, već ju je učinio.

Inter arma silent Musae, et leges.   U ratnoj buci šute Muze, ali i zakoni.

Ipso facto.   Već samim činom. Samo po sebi.

Iubet nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos.   Pitijski Apolon nam nalaže da upoznamo same sebe.

Labor omnia vincit.   Rad pobjeđuje sve.

Lapsus calami.   Pogreška pera. Zabuna u pisanju.

Lapsus linguae.   Pogreška jezika. Zabuna u govoru.

Lege artis.   Po svim pravilima umijeća. Prema stručnim propisima.

Lupus in fabula.   Vuk u priči. Mi o vuku, a vuk na vratima.

Mala fide.   U lošoj vjeri.

Manu propria.   Vlastitom rukom. Vlastoručno.

Margaritas ante porcos.   (Ne bacajte) biserje pred svinje.

Mea culpa, mea maxima culpa.   Moj grijeh, moj najveći grijeh.

Memoria minuitur, nisi eam exerceas.   Pamćenje slabi ako ga ne vježbaš.

Mens sana in corpore sano.   Zdrav duh u zdravu tijelu.

Nihil opertum quod non reveletur.   Ništa nije (tako) skriveno da se ne bi otkrilo.

Noli turbare circulos meos.   Nemoj kvariti moje krugove

Nomina sunt odiosa.   Imena su omrznuta (mrska).

Nulla dies sine linea.   Nijedan dan bez poteza (kistom).

Nulla lingua tam dificillis est quin disci possit.   Nijedan jezik nije tako težak da se ne bi mogao naučiti.

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.   Treba se moliti da bude zdrav duh u zdravu tijelu.

Panem et circenses.   Kruha i igara.

Pars pro toto.   Dio za cjelinu.

Periculum in mora.   Pogibao je u odlaganju.

Qualis rex, talis grex.   Kakav pastir, takvo stado.

Qui tacet, consentire videtur.   Onaj koji šuti, čini se da pristaje. Šutnja je znak odobravanja.

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.   Što god to bilo, bojim se Danajaca (Grka) i kad darove donose.

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?   Tko? Što? Gdje? Čime? Zašto? Kako? Kada?

Quod nocet, docet.   Što škodi, to poučava. Što muči, uči.

Quot capita, tot sententiae.   Koliko glava, toliko mišljenja. Koliko ljudi, toliko ćudi.

Quot linguas calles, tot homines vales.   Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.

Regnum regno non praescribit leges.   Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone.

Reliquiae reliquiarum olim regni Croatiae.   Ostaci ostataka negdašjneg kraljevstva hrvatskoga.

Rem tene, verba sequentur.   Vladaj predmetom (o kojem govoriš), riječi će dolaziti same od sebe.

Repetitio est mater studiorum.   Ponavljanje je majka znanja.

Ridendo dicere verum.   Smijući se govoriti istinu.

Saepe fit ut aliorum vitia facilius videamus quam propria.   Često se događa da tuđe mane lakše vidimo nego svoje.

Si cupias pacem, linguam compesce loquacem.   Ako želiš mir, obuzdaj brbljavi jezik.

Si fueris Romae, Romano vivito more, Si fueris alibi, vivito sicut ibi.   Budeš li u Rimu, živi na rimski način, budeš li drugdje, živi kako se živi tamo.

Si habes unde, infunde!   Natoči, ako imaš odakle!

Si tacuisses, philosophus mansisses.   Da si šutio, bio bi ostao mudrac.

Sic itur ad astra.   Tako se ide k zvijezdama. Tako se dolazi do slave.

Sic transit gloria mundi.   Tako prolazi slava svijeta.

Summa cum laude.   S najvećom pohvalom.

Summa summarum.   Sve u svemu.

Summum ius, summa iniuria.   Najveće pravo (zna biti) najveća nepravda.

Tarde (sero) venientibus ossa.   Onima koji kasne, dolaze kosti.

Ut ameris, ama!   Da bi bio ljubljen, ljubi!

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.   Pa makar nedostaje snaga, ipak treba pohvaliti volju.

Varietas delectat.   Raznolikost veseli.

Veni, vidi, vici.   Dođoh, vidjeh, pobijedih.

Videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!   Neka se konzuli pobrinu da država ne pretrpi kakvu štetu.

Vim vi repellere licet.   Dopušteno je silu odbiti silom.

Viribus unitis.   Združenim (zajedničkim) snagama.

Vis vitalis.   Životna snaga.

Vox populi, vox Dei.   Glas naroda, glas Boga.